KENALI JENIS STATUS HADIS (MEMBELA SUNNAH)

KENALI JENIS STATUS HADIS (MEMBELA SUNNAH)
Share Artikel Ini Di Media Sosial

KENALI JENIS STATUS HADIS (MEMBELA SUNNAH)

kenali jenis status hadis agar dapat kita kenali orang yang keliru daripada periwayatan atau orang-orang yang sengaja berdusta terhadap hadis Rasulullah sollahu alaihi wa sallam

Mengenal jalan para ulama’ di dalam mengambil ilmu dan di dalam menjaga serta memelihara ilmu itu.

Mengenal perawi-perawi serta mengetahui apakah mereka diterima atau ditolak hadis yang mereka riwayatkan.

Dapat memetik pelajaran bagaimana menuntut ilmu itu iaitu harus dengan talaqqi iaitu mengambil dari guru. Ada sanadnya yang menyambung. Sanad adalah rantaian seperti dari fulan bin fulan sehingga sampai kepada Nabi sollahu alaihi wa sallam.

Menjaga Sunnah/Hadis Nabi sollahu alaihi wa sallam dari sisi segala hal yang membahayakannya.

JENIS-JENIS HADIS ADALAH:

BACA jUGA : KENALI SIAPA BANI TAMIM (KAITAN DENGAN TANAH MELAYU)

Hadis Matruk

Hadis Matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dha’if secara bersendirian, dimana sebab kedha’ifan adalah tuduhan berdusta dalam periwayatan hadis, atau ketara kefasiqannya dalam perkataan, perbuatan atau banyak terlupa atau cuai. (‘Ulum al-Hadith/Fauzi Deraman)

 

Hadis Mauquf

Perkataan atau perbuatan yang [di]sandarkan kepada Sahabat adalah Hadis Mauquf

 

Hadis Mubham

Hadis Mubham itu ialah hadis yang perawinya tidak diberi nama

 

Hadis Mudhtharib

Hadis yang sanad atau matannya berselilih (memiliki perbezaan) menurut Ahli Hadis disebut Hadis Mudhtharib

 

Hadis Mudraj

Hadis Mudraj ialah hadis yang datang (ditambahkan) pada (sanad atau matan) nya sebahagian dari lafaz-lafaz perawi

 

Hadis Munkar

Hadis Munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang tidak diterima ta’dil nya dalam keadaan bersendirian

 

Hadis Munqathi’

Setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya disebut Hadis Munqathi’

 

Hadis Mursal

Hadis Mursal adalah hadis yang perawinya gugur di peringkat Sahabat

 

Hadis Musnad

Hadis Musnad adalah yang bersambung sanadnya perawinya sampai kepada nabi tanpa terputus

 

Hadis Mu’allal

Hadis yang mengandungi cacat yang samar atau tersembunyi dikenal oleh Ahli Hadis dengan Hadis Mu’allal

 

Hadis Mu’an’an

Hadis Mu’an’an itu seperti perkataan perawi “dari (عَنْ) sa’id, dari (عَنْ) Karom”

 

Hadis Mu’dhal

Hadis Mu’dhal adalah hadis yang gugur pada sanadnya dua rawi

 

Hadis Palsu

Hadis palsu atau hadis maudu’ ialah hadis direka-rekakan dengan sengaja kemudian disandarkan kepada Rasulullah salla Allah ‘alaihi wa sallam. Sesetengah ulama mengatakan walau dengan tidak sengaja merekakan hadis sekalipun.

 

Hadis Sahih

Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya (rangkaian pelapor/perawi) bersambung, disampaikan oleh pelapor (rawi) yang adil, sempurna kekuatan ingatan (dhabit), dari awal hingga akhir sanad, tanpa ada sebarang percanggahan (syaz) dan juga kecacatan (‘illah).

 

Hadis Syaz

Perawi (tsiqqah) yang menyelisihi perawi yang (lebih) tsiqqah disebut dengan Hadis Syaz

 

Tadlis

Tadlis ada dua jenis:

1- [Perawi] menggugurkan syaikhnya dan menukil dari perawi di atas [syaikh] nya dengan kata ” dari (عَنْ) ” dan “bahawa (أَنَّ)”

2- [Perawi] tidak menggugurkan (syaikh) nya akan tetapi mensifatinya dengan sifat yang tidak dikenal

 

Tiada Asal

Ulama Hadis menggunakan beberapa bentuk ibarat dalam [istilah] ini, antaranya:

Hadis ini tiada asal baginya (هذا الحديث لا أصل له)

Tiada asal baginya dengan lafaz ini (أو لا أصل له بهذا اللفظ)

Tidak diketahui baginya asal (أو لا يعرف له أصل)

Tidak wujud baginya asal (أو لم يوجد له أصل)

Dan ia bermaksud: Hadis yang disebutkan tiada baginya sanad yang dinukilkan dengannya hadis tersebut.

Rujukan: Mu’jam Mustolahat Al-Hadith waLatoif Al-Asanid, Dr. Muhammad Dhiya’ Al-Rahman Al-A’zomi

 

Untuk semak kesahihan sesuatu hadis (SEMAK DISINI)

 

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *